นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และแบบขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกประกอบกับสมาคมมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดมาตรการในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมฯ อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ประกาศระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯจึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามนโยบายฉบับนี้และ/หรือแบบขอความยินยอมฯซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลบริษัท (Company Information)
เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของบุคคลธรรมดา เช่น
– ข้อมูลในส่วนของรายชื่อกรรมการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
– ข้อมูลผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล
1.2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Information)
– ชื่อ-นามสกุล ของผู้ติดต่อ
– เบอร์โทรศัพท์
– อีเมล
– ที่อยู่ของผู้มาติดต่อ

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น สมาคมฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจับคู่ทางธุรกิจรับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิ หรือสิ่งของสมนาคุณ
2.2 เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของสมาคมฯ
2.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของสมาคมฯ
2.4 เพื่อการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมาย
สมาคมฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น จากการที่ท่านได้สมัครสมาชิกกับสมาคมฯ หรือจากการที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 เพื่อปฎิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและสมาคมฯ
3.2 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
3.3 เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย
3.4 เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของสมาคมฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ในกดำเนินงานของสมาคมฯ โดยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
3.5 เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่หมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
3.6 เพื่อปฎิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฎิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฎิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่สมาคมฯ ได้รับมอบหมาย

4.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมฯ จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลา การเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี )

5. สมาคมฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างไร
สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของทางสมาชิกไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมฯ ได้กำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติ เช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลสมาชิกออกจากระบบของสมาคมฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
6.1 การเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคมฯ (เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯได้รับมาตามฐานความยินยอม)
6.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ สมาคมฯอาจปฎิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
6.3 การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับสมาคาฯในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้สมาคมฯ ถ่ายโนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
6.4 การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
– กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสมาคมฯ
– กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสมาคมฯ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมฯ เว้นแต่สมาคมฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฎิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกต้องตามกฎหมาย
6.5 การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่สมาคมฯต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลกล่าว
6.6 การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้สมาคมฯระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
6.7 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณ๊ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
6.8 การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

7.การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งสมาคมฯ ได้เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สำนักงาน เลขที่ 127/2 ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ช่องทางการติดต่อ [email protected]
โทร 02-438-9457-8, 02-863-0802


แบบยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังต่อไปนี้
– สมาคมฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกมาใช้ในการติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ โดยการจับคู่ทางธุรกิจนั้น หากสมาชิกต้องการสร้างรายการใดให้เป็นกระทู้สาธารณะ สมาชิกต้องยินยอมให้ข้อมูลของกระทู้ และข้อมูลติดต่อของสมาชิกซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลในเนื้อหาของกระทู่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากสมาชิกเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านกระทู้สาธารณะ ทาง Admin จะดำเนินการจับคู่ให้