ผลการพิจารณาชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก

เรื่อง ผลการพิจารณาชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกำเนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย

กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งผลการพิจารณาฯ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยและออกประกาศเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2565 โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 4.72- 32.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ และกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2565 เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณากรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของกองกปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดประกาศฉบับดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
——————————————-
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์