ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 👉 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก 👈

ขอเชิญสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก โดยได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังความเห็นในทางเทคนิคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นั้น บัดนี้ ร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแล้ว

จึงเห็นสมควรเวียนร่างประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ https://bit.ly/34AmpPC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจ่ากทุกท่านเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และโปรดส่งข้อคิดเห็นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป